{:nl}

Fragmenten van de nieuwste boeken van Europese schrijvers zullen worden voorgelezen door Poolse acteurs en schrijvers in de ruimtes van Wrocław Przedmieście Oławski tijdens de European Literature Night, die zal plaatsvinden op 9 juni in de hoofdstad van Neder-Silezië. De editie van dit jaar zal worden gehouden onder de slogan “Alien”.
 

De Europese Nacht van de Literatuur is een project dat in veel Europese steden wordt uitgevoerd en dat de creativiteit van schrijvers uit verschillende landen aan het grote publiek presenteert. Het idee van de onderneming is ‘s avonds literatuur lezen voor het publiek in de stedelijke ruimte door bekende cultuurfiguren.Het evenement vindt voor de zevende keer plaats in Wrocław.

– Dit jaar zal het programma van het evenement zich concentreren op verschillende aspecten van het ervaren van vreemdheid – geïnformeerd Kuba Żary van de persafdeling van de cultuurzone van Wrocław.

Zoals uitgelegd door Michał Nogaś, een culturele journalist en curator van de komende editie van de Europese Nacht van de Literatuur, wordt de term ‘vreemdheid’ begrepen als ‘eenzaamheid binnen een orthodoxe groep, niet-naleving van conservatieve normen op basis van afkomst of seksuele geaardheid, deel uitmaken van een groep die tot verdwijning wordt veroordeeld’.

In tien voorsteden locaties op 9 juni, vanaf Van 18:00 tot 22:30 uur kun je luisteren naar fragmenten van tien boeken van Europese schrijvers.

De pre-premiere bewoners van Wrocław zullen onder meer kunnen horen gebaseerd op de feiten van “Verhaal van het geweld” of “Essays” van Edouard Louis door Zadie Smith, een verzameling teksten gepubliceerd in internationale tijdschriften. Andere première-titels zijn “Mazel Tov” Margot Vanderstraeten – een verhaal over het leven in de Joodse gemeenschap in het hedendaagse Europa – en een reportage door Marta Mazuś “Outsiderzy”.

Hedendaags Europees proza ​​zal onder meer lezen Zofia Wichłacz, Mateusz Kościukiewicz, Wiktor Zborowski, Magdalena Kumorek, Grażyna Wolszczak en Tomasz Knapik.

Lezing zal onder andere plaatsvinden in: het oudste educatieve gebouw van Wrocław – basisschool nr. 2 Henryk Sucharski; gelegen in het voormalige zomerpaleis van de bisschoppen van het Wrocław Etnografisch Museum; ontoegankelijk voor bezoekers dagelijks door het Algemeen Consulaat van de Bondsrepubliek Duitsland; Kerk van de Doper kerk; kapel van de Evangelisch-Methodistische kerk in de Republiek Polen, en het klooster van de Bonifratri.

{:}{:pl}

Fragmenty najnowszych książek europejskich pisarzy czytane będą przez polskich aktorów i literatów w przestrzeniach wrocławskiego Przedmieścia Oławskiego podczas Europejskiej Nocy Literatury, która 9 czerwca odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem “Obcy”.
 

Europejska Noc Literatury to realizowany w wielu miastach Europy projekt prezentujący szerokiej publiczności twórczość pisarzy z różnych krajów. Ideą przedsięwzięcia jest wieczorne czytanie literatury dla publiczności w przestrzeni miejskiej przez znane postacie kultury. Wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu już po raz siódmy.

– W tym roku program wydarzenia skupiony będzie na różnych aspektach doświadczania obcości – poinformował Kuba Żary z biura prasowego Strefy Kultury Wrocław.

Jak wyjaśnił Michał Nogaś dziennikarz kulturalny i kurator nadchodzącej edycji Europejskiej Nocy Literatury, tytułowa “obcość” rozumiana jest jako “samotność wewnątrz ortodoksyjnej grupy, nieprzystawanie do konserwatywnych norm z racji pochodzenia lub orientacji seksualnej, bycie częścią grupy skazanej na zniknięcie”.

W dziesięciu przedmiejskich lokalizacjach 9 czerwca, od godz. 18:00 do 22:30, będzie można wysłuchać fragmentów dziesięciu książek europejskich pisarzy.

Wrocławianie przedpremierowo będą mogli usłyszeć m.in. opartą na faktach “Historię przemocy” Edouarda Louisa czy “Eseje” Zadie Smith, zbiór tekstów publikowanych na łamach międzynarodowych czasopism. Innymi przedpremierowymi tytułami będą “Mazel Tov” Margot Vanderstraeten – opowieść o życiu w żydowskiej społeczności we współczesnej Europie – oraz reportaż Marty Mazuś “Outsiderzy”.

Współczesną prozę europejską będą czytać m.in. Zofia Wichłacz, Mateusz Kościukiewicz, Wiktor Zborowski, Magdalena Kumorek, Grażyna Wolszczak i Tomasz Knapik.

Czytania odbędą się m.in. w: najstarszym wrocławskim gmachu edukacyjnym – Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sucharskiego; mieszczącym się w dawnym letnim pałacu biskupów wrocławskich Muzeum Etnograficznym; niedostępnym na co dzień dla zwiedzających Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec; zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów; kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, oraz klasztorze bonifratrów.

{:}